Tầm nhìn chiến lược

11-05-2022 Hồ Diên Lợi

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC KHOA KINH TẾ – TÀI CHÍNH

I. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

− Khoa luôn thu hút nhân tài, duy trì và phát triển đội ngũ giảng viên đạt chuẩn và giỏi để góp phần phát triển bền vững của khoa và nhà trường.

− Tất cả giảng viên phải đạt trình độ Thạc sĩ trở lên đến năm 2020

− Bồi dưỡng và khuyến khích giảng viên học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn,  tăng tỷ lệ giảng viên đạt trình độ Tiến sĩ.

− Từng bước đào tạo hoặc tuyển giảng viên để có thể giảng dạy bằng tiếng Anh một số môn chuyên ngành.

− Xây dựng kế hoạch phát triển của từng cá nhân giảng viên.

− Đảm bảo tỷ lệ giảng viên trên sinh viên đạt theo chuẩn đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

− Tối đa 2 năm phải rà soát, hoàn thiện chương trình đào tạo hiện hành. Hàng năm phải cập nhật đề cương môn học.

− Phát triển các chương trình trình đào tạo tiên tiến, tăng cường các lớp chất lượng cao.

− Triển khai việc kiểm định các chương trình đào tạo bậc đại học theo tiêu chuẩn AUN và theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. ĐÀO TẠO – VIỆC LÀM

− Khoa Kế toán – TCNH triển khai các chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, thực tế đáp ứng nhu cầu xã hội tại Việt Nam và hội nhập. − Khoa tăng cường kết nối với doanh nghiệp và các Công ty Kế toán

– Kiểm toán để sinh viên có cơ hội vừa học vừa ứng dụng ngay các kiến thức đã học ngay trong lúc còn ngồi trong ghế nhà trường.

− Khoa thường xuyên phối hợp cùng Phòng quan hệ doanh nghiệp, các doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức tín dụng,… tổ chức các lớp chuyên đề giới thiệu ngành nghề, kỹ năng phỏng vấn xin việc và giới thiệu việc làm đảm bảo 80% sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

IV. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

− Khoa tăng cường và khuyến khích giảng viên, sinh viên nghiên cứu khoa học. Hoạt động này được xem như một công cụ nâng cao chất lượng đào tạo và tạo ra kiến thức mới.

− Phân công biên soạn các giáo trình hay bài giảng cơ bản của chuyên ngành

− Tổ chức bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu hiện đại cho giảng viên

− Khoa sẽ tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất mỗi năm một lần về Hội thảo khoa học.

− Khuyến khích giảng viên chủ nhiệm ít nhất một đề tài Nghiên cứu khoa học hoặc bài báo đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước hoặc kỷ yếu hội thảo trong nước hoặc quốc tế.

− Khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học.

V. HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN VÀ CỘNG ĐỒNG

− Khoa sẽ tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động cộng đồng, xã hội nhằm tăng cường các kỹ năng mềm cho sinh viên.

− Củng cố hoạt động Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Câu lạc bộ Kế toán.

− Tổ chức sân chơi học thuật cho sinh viên như “Cuộc thi Olympic kế toán”, “Cuộc thi học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Cuộc thi MC”, “Sàn giao dịch chứng khoán ảo CTSC”

− Tham gia mùa hè xanh do thành Đoàn tổ chức.