Xếp loại kết quả học tập

08-09-2022 Admin
  • Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy theo thang điểm 10, thang điểm 4 và điểm chữ như sau:

  •  Sinh viên có điểm đạt loại giỏi trở lên bị hạ xuống một mức xếp loại nếu thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau:

– Bị nhà trường kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong học kỳ được xếp loại kết quả học tập (không tính mức kỷ luật được quy định tại khoản 2 Điều 16 của Hướng dẫn này);

– Có một môn học trở lên trong học kỳ không đạt (không tính môn học điều kiện; môn học được tạm hoãn học hoặc được miễn trừ).

Bài viết khác